top of page

Code of conduct / Compliance

Preambuła

Firma wyraźnie uznaje swoją odpowiedzialność społeczną w zakresie swojej działalności gospodarczej (społeczna odpowiedzialność biznesu). Niniejszy Kodeks postępowania jest dobrowolną umową, w której zobowiązujemy się w szczególności do przestrzegania globalnych wymogów dotyczących etycznego i moralnego postępowania, a także do zapewnienia, że nasze postępowanie jest zgodne z prawem konkurencji i antymonopolowym (zgodność). Oznacza to również promowanie uczciwych i zrównoważonych standardów w kontaktach z dostawcami i klientami, a także pracownikami naszej firmy. W regularnych odstępach czasu informujemy pracowników naszej firmy o celach etycznych i zasadach postępowania zawartych w niniejszym Kodeksie postępowania. Ponadto staramy się zapewnić, aby dostawcy również kierowali się tymi treściami. Niniejszy Kodeks postępowania został opracowany jako dobrowolne zobowiązanie.  
 

Przepisy ogólne


1. Zakres stosowania
Niniejszy Kodeks Postępowania ma zastosowanie do wszystkich spółek zależnych i zakładów produkcyjnych Spółki. 2.  


2. Przepisy prawa, normy i postępowanie etyczne
Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa i norm obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność. Kieruje się powszechnie akceptowanymi wartościami i zasadami etycznymi, w szczególności uczciwością, rzetelnością i godnością ludzką.


3. Partnerzy biznesowi, władze i konsumenci
Firma działa zgodnie z ogólnie przyjętymi praktykami biznesowymi dotyczącymi uczciwości i rzetelności. Utrzymuje oparte na zaufaniu relacje z władzami.
Przestrzegane są standardy ochrony konsumentów.


4. Tajemnice handlowe
Tajemnice handlowe partnerów biznesowych są traktowane poufnie przez spółkę i jej pracowników. Ujawnianie informacji poufnych osobom trzecim lub podawanie ich do wiadomości publicznej jest zabronione. Dotyczy to również pracowników spółki nawet po zakończeniu stosunku pracy.

II. Kartell‐ und wettbewerbsrechtliche Vorgaben


1. Kartellrecht

Das Unternehmen verpflichtet sich zu fairem Wettbewerb. Wettbewerbsschützende Gesetze, insbesondere das Kartellrecht sowie sonstige wettbewerbsregulierende Gesetze werden beachtet. Unzulässige Absprachen über Preise oder sonstige Konditionen, Verkaufsgebiete oder Kunden sowie einen Missbrauch von Marktmacht widersprechen den Grundsätzen des Unternehmens.  

2. Przekupstwo, nieuczciwość i korupcja  
Spółka odrzuca przekupstwo i korupcję i nie toleruje takich zachowań. Pracownicy muszą dbać o to, aby nie powstawały żadne osobiste zależności ani zobowiązania wobec klientów lub dostawców. W szczególności pracownikom firmy nie wolno przyjmować ani wręczać prezentów, co do których można racjonalnie oczekiwać, że wpłyną na decyzje biznesowe.   Gdzie w danym kraju Jeśli w danym kraju wręczanie prezentów jest zwyczajowo przyjęte i uprzejme, należy upewnić się, że nie powstają żadne obowiązkowe zależności i że przestrzegane są normy prawne danego kraju. Naruszenia są zazwyczaj karane środkami prawa pracy.


III Globalne wytyczne


1. Prawa człowieka
Międzynarodowo uznane prawa człowieka są wyraźnie i trwale wspierane. Nawet w przypadku środków dyscyplinarnych, wszyscy pracownicy spółki powinni być traktowani z godnością i szacunkiem. Takie środki mogą być podejmowane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi oraz międzynarodowo uznanymi prawami człowieka.

 

2. Praca dzieci
Praca dzieci i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie dzieci i młodzieży są odrzucane. Przestrzegane są odpowiednie przepisy prawa.  


3. Praca przymusowa  
Odrzuca się wszelkie formy pracy przymusowej, pracy niewolniczej, poddaństwa i pracy niewolniczej lub niewolnictwa i warunków do nich zbliżonych. Pracownicy firmy nie mogą być zmuszani do zatrudnienia, bezpośrednio lub pośrednio, siłą lub zastraszaniem.


4. Wynagrodzenie, prawa pracownicze  
Wszyscy pracownicy otrzymują godziwe wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze godzin, które jest co najmniej wystarczające do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Wynagrodzenie powinno być wypłacane w praktyczny sposób (gotówką, czekiem, przelewem bankowym), a odcinek wypłaty powinien być dostępny w odpowiedniej skali. Należy przestrzegać prawa pracowników do wolności zrzeszania się, zgromadzeń, rokowań zbiorowych i układów zbiorowych, w zakresie dozwolonym i możliwym przez prawo w danym kraju. 


5. Czas pracy
Godziny pracy muszą być zgodne z obowiązującym prawem krajowym, standardami branżowymi lub odpowiednimi konwencjami. Nadgodziny muszą być dobrowolne.


6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy wdrożyć odpowiednie systemy w celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.

7. Ochrona środowiska
Firma przestrzega celów zrównoważonej ochrony środowiska. W tym kontekście dąży się do stosowania przyjaznych dla środowiska metod produkcji. Zgodnie z zasadami Deklaracji z Rio Narodów Zjednoczonych, firma odpowiedzialnie korzysta z zasobów naturalnych.


IV. Zasady etyczne i społeczne


1. Niedyskryminacja
Firma nie stosuje dyskryminacji w zatrudnieniu lub pracy, w tym między innymi dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub narodowe, kolor skóry, płeć, niepełnosprawność umysłową lub fizyczną, wiek, wyznanie, członkostwo w organizacji pracowniczej lub jakiekolwiek inne cechy osobiste.


2. Molestowanie
Spółka nie akceptuje przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej.


3. Wolność wypowiedzi
Gwarantujemy prawo do wolności opinii i wypowiedzi.


4. Prywatność
Prywatność jest szanowana.

Zgodność z kodeksem postępowania.
Spółka, w odpowiedni sposób i w określonych odstępach czasu, zwróci uwagę swoich pracowników na niniejszy Kodeks Postępowania i zapewni jego przestrzeganie.

bottom of page